Privacyverklaring

Versie 1.2
Januari 2021

Dataheroes B.V., gevestigd te (7316 AA) Apeldoorn aan Regentesselaan 9, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Definities

 1. Privacyverklaring: deze privacyverklaring
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de diensten van Dataheroes
 3. Dataheroes: Dataheroes B.V., Regentesselaan 9, 7316 AA Apeldoorn, info@dataheroes.nl
 4. Website: https://www.dataheroes.eu

Artikel 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

 1. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Dataheroes de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
 2. De persoonsgegevens die door Dataheroes worden verwerkt zijn onder andere:
  1. voor- en achternaam;
  2. e-mailadres;
  3. telefoonnummer;
  4. en andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk aan Dataheroes worden verstrekt.

Artikel 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Dataheroes verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Dataheroes heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met Dataheroes of door het invullen van het contactformulier.
 2. Dataheroes gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan het kantoor heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

Artikel 3. Delen van persoonsgegevens met derden

  Dataheroes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4. Verwijzingen naar andere websites en cookies

 1. Het kan zijn dat de website links bevat naar andere websites. Dataheroes is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze andere websites.
 2. Dataheroes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de Gebruiker. Deze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de Gebruiker worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Dataheroes cookies die het surfgedrag van een Gebruiker bijhouden zodat Dataheroes op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij een eerste bezoek van de Gebruiker aan de Website heeft Dataheroes de Gebruiker al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een Gebruiker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan een Gebruiker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. De Gebruiker heeft recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dataheroes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de desbetreffende Gebruiker een verzoek bij het kantoor kan indienen op de persoonsgegevens die het kantoor van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.
 2. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar kunt u sturen naar info@dataheroes.nl.
 3. Dataheroes zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Gebruiker is gedaan, vraagt het kantoor eerst om een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 5. Voorts wijst het kantoor de Gebruiker erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 6. Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

  Dataheroes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Dataheroes op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 7. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

  Dataheroes heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dataheroes.nl.

Artikel 8. Wijzigingen in de privacyverklaring

  Dataheroes behoudt zich het recht voor de privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Dataheroes adviseert Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 14 januari 2021.

Artikel 9. Het toepasselijk recht

  Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Gebruiker en Dataheroes worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.